නමස්කාරය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස ..!!  තස්ස – ඒ භගවතො – භාග්‍යවත් වූ අරහතො –  අරිහත් වූ සම්මා සම්බුද්ධස්ස – සම්මා […]

Read more

ධම්මපදය – බුද්ධ වර්ගය – සබ්බ පාපස්ස අකරණං

සබ්බපාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්තපරියොදපනං එතං බුද්ධාන සාසනං. (ප්‍රාණවධාදි) සියලු අකුශලකර්‍ම නොකිරීම ද, (ගේ හැර පැවිදි වූ තැන් පටන් රහත් පලයට පැමිණෙන […]

Read more

විශුද්ධි මාර්ගය ශීල කතා – 01

එවං අනෙකගුණසඞ්ගාහකෙන සීලසමාධිපඤ්ඤාමුඛෙන දෙසිතොපි පනෙස විසුද්ධිමග්ගො අතිසඞ්ඛෙපදෙසිතොයෙව හොති. තස්මා නාලං සබ්බෙසං උපකාරායාති විත්‍ථාරමස්ස දස්සෙතුං සීලං තාව ආරබ්භ ඉදං පඤ්හාකම්මං හොති. කිං සීලං, […]

Read more